Canlı Destek
İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI,
                  iş kazası tazminat davası ve şartları,
                  iş kazasi sonucu işçinin haklari nelerdir,
                  iş kazasi sonucu açilacak davalar nelerdir
                  maddi tazminat davasi,
                  manevi tazminat davasi,
                  destekten yoksun kalma tazminat

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRİZ ?

İşverenin işyeri alanı içerisinde veya işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olaya İş Kazası denilir. İş kazası sonrasında işçi vefat edebilir, bedeninde işgücü kaybı, yaralanma, sakatlanma gibi sonuçlar doğabilir veya ruh sağlığında bir zarar meydana gelebilir. İşçilerin işverenin tuttuğu bir araç ile, işyerine gelip giderken geçirdikleri herhangi bir kaza da iş kazası sayılır.  

İŞ KAZASI SONUCU AÇILACAK DAVALAR NELERDİR ?

İş kazasının gerçekleşmesi halinde, savcılık tarafından soruşturma başlatılarak ceza davası açılır. Bununla birlikte iş kazasının gerçekleşmesi durumunda işçinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır. Şayet işçi, iş kazası sonucu vefat etti ise, yakınlarının destek yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.  

İŞ KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT DAVASI

İşçinin iş kazası geçirmesi sonucunda bedenen ya da psikolojik olarak zarar gÖrmesi söz konusu olduysa, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’na gÖre tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İş kazası sonucunda zarar gÖren işçi ya da vefat eden işçinin yakınları tarafından açılacak tazminat davaları sonucunda tazminatlar işveren tarafından karşılanacaktır.  

İş Kazası Sonucu İşçinin Bedensel Zarara Uğraması Halinde;

 • Tedavi giderleri,
 • Kazanç kaybı,
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar,

İş Kazası Sonucu İşçinin Vefat Etmesi Halinde;

 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar,
 • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
 • Cenaze giderleri,

için işçi veya vefat eden işçinin yakınları maddi tazminat davası açabilecektir. İş kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davasının en Önemli ayağını, işçinin işgücünün azalmasına bağlı olarak uğrayacağı maddi ve manevi zararlar oluşturmaktadır. 

Bu yüzden iş kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarından en iyi sonucun alınması ve işçinin mağduriyetinin mümkün olduğunca giderilmesi için SGK müfettişleri ve yetkilileri tarafından hazırlanan tutanak ve raporlar oldukça Önemlidir. İş kazası geçiren işçinin maaşı, çalışma koşulları ile iş kazasına yÖnelik tüm detaylar ve tanık ifadeleri maddi tazminat davasının seyri ve işçiye verilecek tazminat tutarlarının belirlenmesinde oldukça Önemli rol oynayacaktır. Bu davalarda tazminat tutarı hesaplanırken, SGK’ya bildirilen resmi ücret değil, işçiye gerçekte Ödenen ücret dikkate alınacaktır.  

İŞ KAZASI SONRASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İşçinin iş kazası geçirmesi sonucunda manevi tazminat talebinde bulunma hakkı 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanunun 56. Maddesine gÖre işçi, iş kazası geçirmesi sonucunda bedensel veya ruhsal olarak zarara uğramışsa, işçinin manevi tazminat talep hakkı doğacaktır. İşçinin vefat etmesi halinde, geride kalan yakınlarının da manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. 

İŞ KAZASI SEBEBİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

İş kazası sonucunda açılabilecek bir diğer tazminat davası da destekten yoksun kalma tazminatı davasıdır. Destekten yoksun kalma tazminatı adından da anlaşılacağı gibi iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda Ölen işçinin desteğinden yoksun kalan yakınlarının talep edebileceği bir tazminat türüdür. İş kazası sonucunda bu tazminatın talep edilebilmesi için Ön koşul, işçinin vefat etmiş olmasıdır. İşçinin iş kazası sonucunda Ölmesi halinde hayattayken bakmakla yükümlü olduğu ya da işçinin desteğine muhtaç olan eş, çocuk ya da diğer yakınları işçinin Ölmesi sonucunda onun desteğinden yoksun kalacaklardır. Bu nedenle Ölen işçinin desteğine muhtaç olan aile bireyleri ya da yakınları işçinin iş kazası geçirip Ölmesi söz konusu olursa destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmak için dava açabilecektir. Bu tazminatın talep edilebilmesi için; 

 • İşçinin destekten yoksun kalan kişilere hayattayken bakabilecek güçte olması, 
 • Tazminat talebinde bulunan kişilerin işçinin yardımına gerçekten muhtaç olması, 

koşullarının sağlanması gerekmektedir. 

TAZMİNAT DAVALARINDAKİ DİĞER DETAYLAR

*FAİZ 

Mahkeme tarafından karar verilecek tazminatın faiz başlangıç tarihi, iş kazasının gerçekleştiği gündür. Uygulanacak faiz oranı ise güncel yasal faiz oranıdır. 

*ZAMANAŞIMI 

İş kazaları ile ilgili olarak zamanaşımı kurumu ancak iş kazasına dayalı olarak maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkin olarak ya da iş kazası sonucu işçinin Ölmesi sonucu destekten yoksun kalma tazminatında gündeme gelmektedir. 

Borçlar Kanunu çerçevesinde sÖzleşmeye aykırılık nedeni ile doğacak ihtilaflara ilişkin zamanaşımı süresi 10 yıl olarak düzenlenmiştir. Sigortalı işçinin iş kazası geçirmesi durumunda bu kazaya işverenin kusurlu olarak sebep olduğunun tespiti halinde sÖzleşmeye aykırılıktan bahsedilecektir. İşverenin sÖzleşmeye aykırı davranışları nedeni ile işçinin zarara uğramasından dolayı iş kazası tazminat davası zamanaşımı 10 yıllık genel süreye tabi olacaktır. İş kazası nedeniyle sÖzleşmeye aykırılık sebebine dayanılabileceği gibi haksız fiil sebebine de dayanılabilmektedir. Haksız fiil nedeniyle açılacak olan iş kazası davası da 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin istemler de 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir. 

İŞ KAZASI SONUCU İSTİRAHAT EDEN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ ?

Kaza sonrasında işçinin ne kadar istirahat edeceğine doktor karar verir. Hastane tarafından verilen istirahat süresince işçinin işten atılması mümkün değildir. İstirahat süresinin işçinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi durumunda ise işveren işçiyi ancak tazminatlarını vererek işten çıkartabilir. 

İŞÇİNİN SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILMASI DURUMU!

İş kazası geçiren işçi, sigortasız çalıştırılmış olsa da bağlı bulundukları SGK’ya yapılan bir başvuru ile sigortalı işçilerin yararlandırıldıkları bütün haklardan faydalanabilirler. 

İŞ KAZASI DAVASI DEVAM EDERKEN İŞVERENİN İŞÇİYE ERKEN ÖDEME YAPMASINA KARAR VERİLEBİLİR

 Mahkeme, kusurlu olduğu tespit edilen işveren aleyhine açılan tazminat davasının tamamlanmasını beklemeden, geçirdiği iş kazası nedeniyle çalışamaz duruma gelen, ekonomik sıkıntı içine düşen işçiye, işçinin mağdur edilmemesi için “geçici ödeme” yapılmasına karar verebilir. ŞÖyle ki; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 76. .maddesine gÖre; 

‘’ Zarar gÖren, iddiasının haklılığını gÖsteren inandırıcı kanıtlar sunduğu ve ekonomik durumu da gerektirdiği takdirde hâkim, istem üzerine davalının zarar gÖrene geçici ödeme yapmasına karar verebilir.’’ 

İŞ KAZASI ÖRNEK KARAR :

Kalıp ustası olarak çalışan işçi, çalıştığı şantiyede 7 Ağustos 2012’de iş kazası geçirerek yüzde 49.2 oranında malul kaldı. İşçi, maddi ve manevi tazminat talebiyle İş Mahkemesinde işveren aleyhine dava açtı. Raporlarla işverenin kusurlu olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle çalışamayan işçi, mahkemeye yargılama devam ederken “geçici ödeme” yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, tazminat davalarında ender uygulanan geçici ödeme talebini kabul etti. Kararda, olayın iş kazası olduğunun kurumca kabul edildiği, raporların da kurumu kusurlu bulduğuna dikkat çekildi. Kararda, şÖyle denildi: “Dosyada mevcut kusur raporlarına itiraz dile getirilse de hesap raporu, davacının sürekli iş gÖremezlik oranına ilişkin kurum raporu dikkate alındığında, TBK 76. maddedeki şartların oluştuğu, davacının sürekli iş gÖremezlik derecesine ilişkin kurum raporunda kontrol muayenesinin gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında dava sürecinin uzayacağı ancak mevcut delil durumuna nazaran davacının TBK 76. maddesi kapsamında iddiasının haklılığını gÖsteren mevcut delil durumu dikkate alındığında ve yine tarafların ekonomik durumuna nazaran TBK 76. madde uyarınca gerekçesiyle 50 bin TL geçici ödeme kararı verilmiştir.’’ şeklinde karar verildi. İstinaf mahkemesi de onayladı. İşveren, mahkemenin kararına itiraz edilerek Ankara BÖlge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulundu. İstinaf mahkemesi de yerel mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti. Ankara BÖlge Adliye Mahkemesinin gerekçeli kararında, yerel mahkemenin kararının hukuka uygun olduğu belirtildi. 

iş kazası davalari, iş kazasından kaynaklanan alacaklar

iş hukuku avukatı - iş hukuku davalari - Fazla çalışma (Mesai) ücreti nedir

***Haksızlıklara Kayıtsız Kalmayalım Davacı Olalım!